Przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularze na naszej stronie internetowej wyrażają Państwo zgodę na poniższe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i przekazywanych przeze mnie danych
osobowych przez Euro-Spedycja Maja Matuszczyk, Iga Świeboda S. J. z siedzibą w
Częstochowie,
Ul. Dębowa 4, 42-200 Częstochowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000337286, NIP: 9492125952 , REGON: 241319143;
w celu prawidłowej realizacji zamówionej usługi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Euro-Spedycja Maja Matuszczyk Iga Świeboda Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie (ul. Dębowa 4, 42-200 Częstochowa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000337286, NIP: 9492125952, REGON: 241319143.

2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Dębowa 4, 42-200 Częstochowa lub mailowo pod adresem: biuro@euro-spedycja.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług spedycyjnych, realizowania zleceń oraz wycen zlecanych spółce Euro-Spedycja, jak również do celów statystycznych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
a. wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, z takich źródeł jak na przykład: korespondencja mailowa, otrzymane zlecenia, informacje przekazane od podwykonawców, oferty handlowe itd.

6. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci, podwykonawcy zleceń, biuro księgowe, ubezpieczyciel czy agent rozliczeniowy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego

8. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

9. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

10. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych

12. Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem

13. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

14. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

15. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.